બાપના બાપ પાસે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપના બાપ પાસે

  • 1

    સ્વર્ગમાં.

  • 2

    ઘણે દૂર.