બારે દરવાજા ખુલ્લા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારે દરવાજા ખુલ્લા

  • 1

    ઘરમાં ગમે ત્યાં જઈ શકાવું; ગમે ત્યાં જવાની છૂટ હોવી.