બારે મહિનાને તેરે કાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારે મહિનાને તેરે કાળ

  • 1

    હંમેશા; આખું વર્ષ.