બિસ્તરો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિસ્તરો બાંધવો

  • 1

    જવા-ઊપડવા તૈયાર થવું.

બિસ્ત્રો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિસ્ત્રો બાંધવો

  • 1

    જવા-ઊપડવા તૈયાર થવું.