ગુજરાતી

માં બિસ્તરો બાંધવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બિસ્તરો બાંધવો1બિસ્ત્રો બાંધવો2

બિસ્તરો બાંધવો1

  • 1

    જવા-ઊપડવા તૈયાર થવું.

ગુજરાતી

માં બિસ્તરો બાંધવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બિસ્તરો બાંધવો1બિસ્ત્રો બાંધવો2

બિસ્ત્રો બાંધવો2

  • 1

    જવા-ઊપડવા તૈયાર થવું.