બોરકૂટો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોરકૂટો વાળવો

  • 1

    મારી મારીને ખોખરું કરી નાખવું.

  • 2

    પાયમાલ કરવું.