બોલમાં બોલ ન હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલમાં બોલ ન હોવો

  • 1

    બોલવામાં ઢંગધડો ન હોવો.

  • 2

    બોલવામાં સચ્ચાઈ ન હોવી.