બોલે બોલે મોતી ખરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલે બોલે મોતી ખરવાં

  • 1

    બોલવામાં અદ્ભુત માધુર્ય અને હિતકારિતા હોવાં.