બે આંખની શરમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે આંખની શરમ

  • 1

    રૂબરૂ જે શેહ કે અસર પડવી તે.

બે આંખની શરમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે આંખની શરમ

  • 1

    રૂબરૂ હાજરીની અસર.