ગુજરાતી

માં બે આંખની શરમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બે આંખની શરમ1બે આંખની શરમ2

બે આંખની શરમ1

  • 1

    રૂબરૂ જે શેહ કે અસર પડવી તે.

ગુજરાતી

માં બે આંખની શરમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બે આંખની શરમ1બે આંખની શરમ2

બે આંખની શરમ2

  • 1

    રૂબરૂ હાજરીની અસર.