બે દાણા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે દાણા

  • 1

    જરા પણ (અક્કલ ન હોવી).