બે બાપનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે બાપનું

  • 1

    છિનાળના પેટનું (સંતાન).