બે હિશ્શો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે હિશ્શો

  • 1

    હિશ્શો હિશ્શો કરવું તે.

  • 2

    ગમે તેમ લગાવ્યે રાખવું તે; ધમાધમી કરી મૂકવી તે.