ભગવાન કરે ને થાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગવાન કરે ને થાય

  • 1

    ભગવાનની મરજીથી-એવો જોગ બેસે ને થાય.