ભડ વેરાઈ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભડ વેરાઈ જવી

  • 1

    ભોપાળું બહાર પડી જવું.

ભૈડ વેરાઈ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૈડ વેરાઈ જવી

  • 1

    ભડ; ભોપાળું બહાર પાડી દેવું.