ગુજરાતી

માં ભડ વેરાઈ જવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભડ વેરાઈ જવી1ભૈડ વેરાઈ જવી2

ભડ વેરાઈ જવી1

  • 1

    ભોપાળું બહાર પડી જવું.

ગુજરાતી

માં ભડ વેરાઈ જવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભડ વેરાઈ જવી1ભૈડ વેરાઈ જવી2

ભૈડ વેરાઈ જવી2

  • 1

    ભડ; ભોપાળું બહાર પાડી દેવું.