ભણવું ગણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભણવું ગણવું

  • 1

    અભ્યાસ કરવો તેમ જ તેનો ઉપયોગ-અમલ કરી જાણવો.