ગુજરાતી માં ભભકો મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ભભકો મારવો1ભભકો મારવો2

ભભકો મારવો1

 • 1

  ઝળકવું.

 • 2

  રોફ મારવો; શેખી કરવી.

ગુજરાતી માં ભભકો મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ભભકો મારવો1ભભકો મારવો2

ભભકો મારવો2

 • 1

  ભભકો કરવો.

 • 2

  રોફ મારવો; શેખી કરવી.