ગુજરાતી

માં ભરોસો આપવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો આપવો1ભરોંસો આપવો2

ભરોસો આપવો1

 • 1

  સધ્યારો કે આશ્વાસન આપવું.

 • 2

  વિશ્વાસ આપવો.

ગુજરાતી

માં ભરોસો આપવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો આપવો1ભરોંસો આપવો2

ભરોંસો આપવો2

 • 1

  સધ્યારો કે આશ્વાસન આપવું.

 • 2

  વિશ્વાસ આપવો.