ભરોંસો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોંસો આપવો

 • 1

  સધ્યારો કે આશ્વાસન આપવું.

 • 2

  વિશ્વાસ આપવો.

ભરોસો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોસો આપવો

 • 1

  સધ્યારો કે આશ્વાસન આપવું.

 • 2

  વિશ્વાસ આપવો.