ભલું હશે તો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલું હશે તો

  • 1

    સંભવતઃ ઘણું ખરું.