ભૂવાના ભૂવા ને જાગરિયાના જાગરિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂવાના ભૂવા ને જાગરિયાના જાગરિયા

  • 1

    શેઠના શેઠ ને નોકરના નોકર.