ભાઈની ભલાશે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાઈની ભલાશે

  • 1

    ભાઈ કહીને અને ભલાશ આપીને; સારાસારી રાખીને.