ભારમાં રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારમાં રહેવો

  • 1

    બાદી કે અપચાથી પેટ ભારે થવું.

  • 2

    મા-વક્કર સચવાવાં.