ભારે દિલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારે દિલે

  • 1

    ખિન્ન હૃદયે.