મૂઓ વર ને બળી જાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઓ વર ને બળી જાન

  • 1

    બળી એ વાત! મારે શી પીડા?.