ગુજરાતી

માં મૂગો મારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂગો માર1મૂંગો માર2

મૂગો માર1

  • 1

    ગુપ્ત માર; કચ્ચર માર.

ગુજરાતી

માં મૂગો મારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂગો માર1મૂંગો માર2

મૂંગો માર2

  • 1

    બહાર ચિહ્ન કે કાંઈ ન દેખાય તેવો છૂપો માર; બહાર દેખાય નહીં પણ અંદરથી બહુ દુઃખે એવો માર.