મડદાને મીંઢળ બાંધવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મડદાને મીંઢળ બાંધવાં

  • 1

    વૃદ્ધ સાથે કન્યાનું લગ્ન કરવું.