ગુજરાતી

માં મંતર મૂકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મંતર મૂકવો1મંત્ર મૂકવો2

મંતર મૂકવો1

  • 1

    છૂપી સલાહ આપવી.

ગુજરાતી

માં મંતર મૂકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મંતર મૂકવો1મંત્ર મૂકવો2

મંત્ર મૂકવો2

  • 1

    છૂપી સલાહ આપવી.