મનનો મોજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનનો મોજી

  • 1

    સ્વેચ્છાચારી.