મનનું મનમાં રહી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનનું મનમાં રહી જવું

  • 1

    અંતરેચ્છા પૂર્ણ ન થવી.

  • 2

    મનની વાત બહાર ન કાઢી શકાવી.