મલોખાંનો માળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મલોખાંનો માળો

  • 1

    સૂકલો નબળો બાંધો કે તેવું શરીર.