માટીનું પૂતળું કે માનવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માટીનું પૂતળું કે માનવી

  • 1

    ક્ષણભંગુર શરીર કે મર્ત્ય માણસ.