માથામાં ભૂસું ભર્યું છે! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથામાં ભૂસું ભર્યું છે!

  • 1

    જરાય સમજણ કે યાદશક્તિ નથી.