માથું ભાંગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ભાંગવું

  • 1

    નાદ-ગર્વ ઉતારવો.

  • 2

    નુકસાન કરવું.

માથે ભાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ભાગવું

  • 1

    નુકસાની કે ખોડખાંપણવાળું કે પ્રતિકૂળ એવું કાંઈ પણ કોઈ માણસને વળગાડવું; ભોગવવું પડે એવું કરવું.