મામના વાંધા કે સાંસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મામના વાંધા કે સાંસા

  • 1

    અત્યંત ગરીબાઈ.