માર્યું માર્યું ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માર્યું માર્યું ફરવું

  • 1

    ગાભરું કે કાયર થઈને અહીંતહીં રખડવું.