માંહ્યનું માંહે ને બહારનું બહાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માંહ્યનું માંહે ને બહારનું બહાર

  • 1

    બંને બાજુ ઢોલકી વગાડનાર; બંને પક્ષનું સાચવનાર.