મિષ ને મિષે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિષ ને મિષે

  • 1

    -નું બહાનું કાઢીને.