મીઠી જમીન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીઠી જમીન

  • 1

    ઊખર નહીં એવી, ખેતીને લાયક જમીન.