મોખરે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખરે બેસવું

  • 1

    આગળની જગાએ બેસવું.

  • 2

    માનયોગ્ય ગણાવું.