મોઢામાં દાંત નથી? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં દાંત નથી?

  • 1

    શૌર્ય-દમ- જુસ્સો નથી?.