યજ્ઞવાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યજ્ઞવાટ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    યજ્ઞ માટે તૈયાર કરેલી કે આંતરેલી જમીન.