યમનો દૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યમનો દૂત

  • 1

    જમના દૂત જેવો નિર્દય કે કઠોર માણસ.