ગુજરાતી

માં રંગે રમવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રંગે રમવું1રંગે રમવું2

રંગે રમવું1

  • 1

    ક્રીડા કરવી.

  • 2

    કામક્રીડા કરવી.

ગુજરાતી

માં રંગે રમવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રંગે રમવું1રંગે રમવું2

રંગે રમવું2

  • 1

    આનંદમાં રમવું; આનંદક્રીડા કરવી.