ગુજરાતી માં રવાદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રવાદાર1રવાદાર2

રવાદાર1

વિશેષણ

  • 1

    દાણાદાર.

મૂળ

રવો+દાર

ગુજરાતી માં રવાદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રવાદાર1રવાદાર2

રવાદાર2

વિશેષણ

  • 1

    યોગ્ય તરીકે સ્વીકારનાર-કબૂલ રાખનાર.

  • 2

    સંબંધી; હિતૈષી.

મૂળ

फा.