રસ્તો ખુલ્લો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ્તો ખુલ્લો હોવો

  • 1

    ચાલી જવાની સરળતા હોવી; જવામાં અંતરાય ન હોવો.