રાત આપણા બાપની છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાત આપણા બાપની છે

  • 1

    રાતનો વખત આપણા હાથમાં છે. (તે વખતે કામ પૂરું કરીશું).