ગુજરાતી માં રોગ થવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રોગ થવો1રોગ થવો2

રોગ થવો1

  • 1

    વ્યાધિ લાગુ પડવો.

  • 2

    બગડવું.

ગુજરાતી માં રોગ થવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રોગ થવો1રોગ થવો2

રોગ થવો2

  • 1

    માઠું લાગવું.