ગુજરાતી માં લડાકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લડાક1લડાક2

લડાક1

વિશેષણ

 • 1

  લડકણું; લડી પડે એવું; લડાઈમાં રાચતું.

ગુજરાતી માં લડાકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લડાક1લડાક2

લડાકુ2

વિશેષણ

 • 1

  લડકણું; લડી પડે એવું; લડાઈમાં રાચતું.

ગુજરાતી માં લડાકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લડાક1લડાક2

લડાક

વિશેષણ

 • 1

  લાડકું.

 • 2

  (લ') લડાઈ; લડકણું; લડી પડે એવું; લડાઈમાં રાચતું.

ગુજરાતી માં લડાકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લડાક1લડાક2

લડાકુ

વિશેષણ

 • 1

  લાડકું.

 • 2

  (લ') લડાઈ; લડકણું; લડી પડે એવું; લડાઈમાં રાચતું.