ગુજરાતી

માં લડાકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લડાક1લડાકુ2લડાક3લડાકુ4

લડાક1

વિશેષણ

 • 1

  લડકણું; લડી પડે એવું; લડાઈમાં રાચતું.

ગુજરાતી

માં લડાકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લડાક1લડાકુ2લડાક3લડાકુ4

લડાકુ2

વિશેષણ

 • 1

  લડકણું; લડી પડે એવું; લડાઈમાં રાચતું.

ગુજરાતી

માં લડાકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લડાક1લડાકુ2લડાક3લડાકુ4

લડાક3

વિશેષણ

 • 1

  લાડકું.

 • 2

  (લ') લડાઈ; લડકણું; લડી પડે એવું; લડાઈમાં રાચતું.

ગુજરાતી

માં લડાકની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લડાક1લડાકુ2લડાક3લડાકુ4

લડાકુ4

વિશેષણ

 • 1

  લાડકું.

 • 2

  (લ') લડાઈ; લડકણું; લડી પડે એવું; લડાઈમાં રાચતું.