ગુજરાતી માં લાળી કરવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લાળી કરવી1લાળી કરવી2

લાળી કરવી1

  • 1

    પશુનું ઋતુમાં આવવું.

ગુજરાતી માં લાળી કરવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લાળી કરવી1લાળી કરવી2

લાળી કરવી2

  • 1

    (શિયાળે) હૂકો હૂકો એવી બૂમ પાડવી.