વખતની છાંયડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખતની છાંયડી

  • 1

    સુખદુઃખના વારાફેરા.