વગે સગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગે સગે

અવ્યય

  • 1

    લાગતા વળગતામાં; વગવસીલાવાળે ઠેકાણે.