વેચીને ચણા ખાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેચીને ચણા ખાવા

  • 1

    પત ન કરવી.

  • 2

    વેચી વટાવીને, ખાઈ-પી ઉડાવી દેવું.